استارت لیست اولین مرحله مسابقات شنای لیگ نوجوانان دختر استان خراسان رضوی1398

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 5

دسته 6

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 5

دسته 6

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 5

دسته 6

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 5

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 1

دسته 2

دسته 3

دسته 4

دسته 5

دسته 1

دسته 2