تیم های اولین مرحله مسابقات شنای لیگ نوجوانان دختر استان خراسان رضوی1398

 • امتیاز مرحله 1 : 717
 • امتیاز مرحله 1 : 708
 • امتیاز مرحله 1 : 561
 • امتیاز مرحله 1 : 517
 • امتیاز مرحله 1 : 363
 • امتیاز مرحله 1 : 301
 • امتیاز مرحله 1 : 121
 • امتیاز مرحله 1 : 120
 • امتیاز مرحله 1 : 112
 • امتیاز مرحله 1 : 96
 • امتیاز مرحله 1 : 95
 • امتیاز مرحله 1 : 81
 • امتیاز مرحله 1 : 75
 • امتیاز مرحله 1 : 44
 • امتیاز مرحله 1 : 42
 • امتیاز مرحله 1 : 27
 • امتیاز مرحله 1 : 18
 • امتیاز مرحله 1 : 7
 • امتیاز مرحله 1 : 4
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 1 : 0

© Web Development & Design By webbit.ir