قوانین تست دوره نجات غریق درجه 2 آقایان -بهمن98

تعداد شرکت کنندگان هر تیم در هر رده سنی

160 نفر

تعداد شرکت کنندگان مجاز در هر رشته

160 نفر

تعداد مجاز جهت امتیاز دهی

0 نفر

تعداد رشته ها برای هر شرکت کننده

160 نفر

© Web Development & Design By webbit.ir