تیم های لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

 • امتیاز مرحله 1 : 372
 • امتیاز مرحله 1 : 297
 • امتیاز مرحله 1 : 193
 • امتیاز مرحله 1 : 179
 • امتیاز مرحله 1 : 119
 • امتیاز مرحله 1 : 110
 • امتیاز مرحله 1 : 101
 • امتیاز مرحله 1 : 88
 • امتیاز مرحله 1 : 56
 • امتیاز مرحله 1 : 43
 • امتیاز مرحله 1 : 34
 • امتیاز مرحله 1 : 31
 • امتیاز مرحله 1 : 15
 • امتیاز مرحله 1 : 13
 • امتیاز مرحله 1 : 0

© Web Development & Design By webbit.ir