تیم های لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی بالای10

 • امتیاز مرحله 1 : 805
 • امتیاز مرحله 1 : 751
 • امتیاز مرحله 1 : 601
 • امتیاز مرحله 1 : 595
 • امتیاز مرحله 1 : 457
 • امتیاز مرحله 1 : 263
 • امتیاز مرحله 1 : 250
 • امتیاز مرحله 1 : 193
 • امتیاز مرحله 1 : 191
 • امتیاز مرحله 1 : 162
 • امتیاز مرحله 1 : 150
 • امتیاز مرحله 1 : 64
 • امتیاز مرحله 1 : 58
 • امتیاز مرحله 1 : 51
 • امتیاز مرحله 1 : 41
 • امتیاز مرحله 1 : 36
 • امتیاز مرحله 1 : 30
 • امتیاز مرحله 1 : 26
 • امتیاز مرحله 1 : 19
 • امتیاز مرحله 1 : 19
 • امتیاز مرحله 1 : 12
 • امتیاز مرحله 1 : 5
 • امتیاز مرحله 1 : 4
 • امتیاز مرحله 1 : 4
 • امتیاز مرحله 1 : 0

© Web Development & Design By webbit.ir