نتایج در مرحله دوم لیگ برای چهارمین دوره نجات غریق باشگاه های کشور گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 01:38.94
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 01:38.94
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 01:38.94
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 01:45.16
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 01:45.16
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 01:45.16
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 01:43.65
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 01:43.65
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 01:43.65
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 01:52.53
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 01:52.53
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 01:52.53
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 01:47.81
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 01:47.81
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 01:47.81
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 01:53.69
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 01:53.69
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 01:53.69
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 01:58.14
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 01:58.14
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 01:58.14
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 02:04.36
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 02:04.36
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 02:04.36
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 01:17.77
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 01:17.77
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 01:17.77
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 01:24.82
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 01:24.82
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 01:24.82
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 01:30.93
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 01:30.93
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 01:30.93
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 01:32.17
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 01:32.17
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 01:32.17
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 01:37.45
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 01:37.45
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 01:37.45
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 01:18.39
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 01:18.39
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 01:18.39
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 01:33.84
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 01:33.84
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 01:33.84

© Web Development & Design By webbit.ir