تیم های مرحله دوم لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10 سال

 • امتیاز مرحله 1 : 372
 • امتیاز مرحله 2 : 303
 • امتیاز مرحله 1 : 297
 • امتیاز مرحله 2 : 251
 • امتیاز مرحله 1 : 193
 • امتیاز مرحله 2 : 227
 • امتیاز مرحله 1 : 179
 • امتیاز مرحله 2 : 158
 • امتیاز مرحله 1 : 110
 • امتیاز مرحله 2 : 122
 • امتیاز مرحله 1 : 119
 • امتیاز مرحله 2 : 86
 • امتیاز مرحله 1 : 101
 • امتیاز مرحله 2 : 100
 • امتیاز مرحله 1 : 88
 • امتیاز مرحله 2 : 70
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 113
 • امتیاز مرحله 1 : 56
 • امتیاز مرحله 2 : 31
 • امتیاز مرحله 1 : 43
 • امتیاز مرحله 2 : 41
 • امتیاز مرحله 1 : 34
 • امتیاز مرحله 2 : 25
 • امتیاز مرحله 1 : 31
 • امتیاز مرحله 2 : 28
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 43
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 36
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 31
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 29
 • امتیاز مرحله 1 : 13
 • امتیاز مرحله 2 : 8
 • امتیاز مرحله 1 : 15
 • امتیاز مرحله 2 : 0
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 9
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 0

© Web Development & Design By webbit.ir