قوانین مرحله دوم لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10 سال

تعداد شرکت کنندگان هر تیم در هر رده سنی

18 نفر

تعداد شرکت کنندگان مجاز در هر رشته

3 نفر

تعداد مجاز جهت امتیاز دهی

2 نفر

تعداد رشته ها برای هر شرکت کننده

3 نفر

تعداد شرکت کنندگان هر تیم در هر رده سنی

18 نفر

تعداد شرکت کنندگان مجاز در هر رشته

3 نفر

تعداد مجاز جهت امتیاز دهی

2 نفر

تعداد رشته ها برای هر شرکت کننده

3 نفر

تعداد شرکت کنندگان هر تیم در هر رده سنی

18 نفر

تعداد شرکت کنندگان مجاز در هر رشته

3 نفر

تعداد مجاز جهت امتیاز دهی

2 نفر

تعداد رشته ها برای هر شرکت کننده

3 نفر

© Web Development & Design By webbit.ir