تیم های مرحله دوم لیگ شنای پسران رده سنی بالای 10 سال استان گرامیداشت دهه فجر بهمن98

 • امتیاز مرحله 1 : 751
 • امتیاز مرحله 2 : 776
 • امتیاز مرحله 1 : 805
 • امتیاز مرحله 2 : 676
 • امتیاز مرحله 1 : 595
 • امتیاز مرحله 2 : 665
 • امتیاز مرحله 1 : 601
 • امتیاز مرحله 2 : 617
 • امتیاز مرحله 1 : 457
 • امتیاز مرحله 2 : 385
 • امتیاز مرحله 1 : 263
 • امتیاز مرحله 2 : 244
 • امتیاز مرحله 1 : 250
 • امتیاز مرحله 2 : 198
 • امتیاز مرحله 1 : 191
 • امتیاز مرحله 2 : 232
 • امتیاز مرحله 1 : 193
 • امتیاز مرحله 2 : 170
 • امتیاز مرحله 1 : 162
 • امتیاز مرحله 2 : 182
 • امتیاز مرحله 1 : 150
 • امتیاز مرحله 2 : 170
 • امتیاز مرحله 1 : 51
 • امتیاز مرحله 2 : 71
 • امتیاز مرحله 1 : 58
 • امتیاز مرحله 2 : 62
 • امتیاز مرحله 1 : 64
 • امتیاز مرحله 2 : 53
 • امتیاز مرحله 1 : 41
 • امتیاز مرحله 2 : 52
 • امتیاز مرحله 1 : 36
 • امتیاز مرحله 2 : 28
 • امتیاز مرحله 1 : 26
 • امتیاز مرحله 2 : 24
 • امتیاز مرحله 1 : 19
 • امتیاز مرحله 2 : 21
 • امتیاز مرحله 1 : 30
 • امتیاز مرحله 2 : 0
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 28
 • امتیاز مرحله 1 : 19
 • امتیاز مرحله 2 : 0
 • امتیاز مرحله 1 : 12
 • امتیاز مرحله 2 : 2
 • امتیاز مرحله 1 : 5
 • امتیاز مرحله 2 : 8
 • امتیاز مرحله 1 : 4
 • امتیاز مرحله 2 : 6
 • امتیاز مرحله 1 : 4
 • امتیاز مرحله 2 : 1
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 1
 • امتیاز مرحله 1 : 0
 • امتیاز مرحله 2 : 0

© Web Development & Design By webbit.ir