نتایج در مسابقات شنای مسافت کوتاه جام ولایت پسران مشهد -آذر98