نتایج در چهارمین دوره نجات غریق باشگاه های کشور گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 40
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 28
 • دسته : 1
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 1
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 1
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 20
 • دسته : 1
 • خط : 8
 • رکورد قبلی : 00:00.00

© Web Development & Design By webbit.ir