نتایج در جشنواره شنای زیر 10سال دختران رده سنی 9و10 سال ویژه استانهای شمال شرق کشور مرداد98

 • امتیاز : 36
 • دسته : 3
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 04:10.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 3
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 04:10.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 3
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 04:10.00
 • امتیاز : 36
 • دسته : 3
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 04:10.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 3
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 02:17.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 3
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 02:17.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 3
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 02:17.00
 • امتیاز : 32
 • دسته : 3
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 02:17.00
 • امتیاز : 30
 • دسته : 3
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 03:33.96
 • امتیاز : 30
 • دسته : 3
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 03:33.96
 • امتیاز : 30
 • دسته : 3
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 03:33.96
 • امتیاز : 30
 • دسته : 3
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 03:33.96
 • امتیاز : 28
 • دسته : 3
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 02:25.32
 • امتیاز : 28
 • دسته : 3
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 02:25.32
 • امتیاز : 28
 • دسته : 3
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 02:25.32
 • امتیاز : 28
 • دسته : 3
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 02:25.32
 • امتیاز : 26
 • دسته : 2
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 04:40.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 2
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 04:40.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 2
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 04:40.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 2
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 04:40.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 24
 • دسته : 1
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 22
 • دسته : 3
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 04:26.23
 • امتیاز : 22
 • دسته : 3
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 04:26.23
 • امتیاز : 22
 • دسته : 3
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 04:26.23
 • امتیاز : 22
 • دسته : 3
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 04:26.23
 • امتیاز : 20
 • دسته : 2
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 05:20.99
 • امتیاز : 20
 • دسته : 2
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 05:20.99
 • امتیاز : 20
 • دسته : 2
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 05:20.99
 • امتیاز : 20
 • دسته : 2
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 05:20.99
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 3
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 1
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 06:12.65
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 06:12.65
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 06:12.65
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 06:12.65
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 05:42.73
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 05:42.73
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 05:42.73
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 05:42.73
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 05:32.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 05:32.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 05:32.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 5
 • رکورد قبلی : 05:32.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 05:56.19
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 05:56.19
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 05:56.19
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 05:56.19
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 2
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 00:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 03:58.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 03:58.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 03:58.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 2
 • رکورد قبلی : 03:58.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 04:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 04:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 04:00.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 6
 • رکورد قبلی : 04:00.00
 • امتیاز : 8
 • دسته : 6
 • خط : 1
 • رکورد قبلی : 01:35.98
 • تاریخ تولد :